fbpx

Statements of Faith – English

We believe the Bible to be the inspired, infallible and authoritative Word of God (1 Thessalonians 2:13; 2 Timothy 3:15-17).
We believe that there is one God, eternally existent in three persons: Father, Son and Holy Spirit (Matthew 28:19; John 10:30; Ephesians 4:4-6).
We believe the Holy Spirit is here on the earth, empowering us to operate in the Gifts of the Spirit, just as He did in scripture (1 Corinthians 12-14, Acts 8:14-17, Acts 1:8)
We believe that Jesus is the same yesterday, today and forever (Hebrews 13:8).
We believe that God designed marriage between one man (as created biologically by God) and one woman (as created biologically by God), and that conception and babies are part of his original mandate to be fruitful and multiply (Genesis 2:24; Matthew 19:4-5; Genesis 1:27-28).
We believe that infertility is not from the Lord and that none shall be barren or miscarry (Lamentations 3:33; Exodus 23:26).
We believe that having a relationship with Jesus is more important than having babies (Matthew 6:33; Exodus 20:3).
We believe that conception and babies are a gift from the Lord and neither are earned by good works (James 1:17; Matthew 7:11).
We believe that God heals and performs miracles (Psalm 30:2; Exodus 15:26; Jeremiah 30:17; Psalm 77:14).
We believe that God gives the barren woman a home, making her a joyful mother of children (Psalm 113:9).
We believe that God hears our prayers and gives us the desires of our heart (1 John 5:14-15; Psalm 34:15; 2 Chronicles 7:14-15; Psalm 37:4).
We believe that even in the waiting and the heartache, God is good and sovereign (Mark 10:18; 1 Chronicles 29:11-12; Psalm 115:3).
We believe that praise and worship is the most effective weapon of warfare (John 4:23; Revelation 4:11).
We believe that God has the final say and his Word trumps every diagnosis or opinion (Proverbs 16:1).
We believe that nothing is impossible with God (Mark 10:27; Luke 1:37; Jeremiah 32:27).

Statements of Faith – Spanish – Declaraciones de fe

Creemos que la Biblia es la Palabra de Dios inspirada, infalible y autorizada (1 Tesalonicenses 2:13; 2 Timoteo 3:15-17).
Creemos que sólo hay un Dios, eternamente existente como tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo (Mateo 28:19; Juan 10:30; Efesios 4:4-6).
Creemos que el Espíritu Santo está en la tierra, dándonos poder para operar en los dones del Espíritu, tal como lo hizo en las escrituras (1 Corintios 12-14; Hechos 8:14-17, Hechos 18).
Creemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre (Hebreos 13:8).
Creemos que Dios diseñó el matrimonio entre el hombre y la mujer y que la concepción y los hijos son parte del mandato original que dejó, sean fructíferos y multiplíquense (Génesis 2:24; Mateo 19:4-5; Génesis 1:28).
Creemos que la infertilidad no viene de parte de Dios y que nadie debe de ser estéril o perder hijos (Lamentaciones 3:33; Éxodo 23:26).
Creemos que tener una relación con Jesús es más importante que tener hijos (Mateo 6:33; Éxodo 20:3).
Creemos que la concepción y los hijos son un regalo de parte del Señor, y nada de esto se obtiene por las buenas obras (Santiago 1:17; Mateo 7:11).
Creemos que Dios sana y hace milagros (Salmo 30:2; Éxodo 15:26; Jeremías 30:17; Salmo 77:14).
Creemos que Dios da un hogar a la mujer estéril, haciéndola una madre gozosa de hijos (Salmo 113:9).
Creemos que Dios escucha nuestras oraciones y nos da los deseos de nuestro corazón (1 Juan 5:14-15; Salmo 34:15; 2 Crónicas 7:14-15; Salmo 37:4).
Creemos que aún en la espera y la angustia, Dios es bueno y soberano (Marcos 10:18; 1 Crónicas 29:11-12; Salmo 115:3).
Creemos que la adoración y alabanza es el arma más efectiva de la guerra espiritual (Juan 4:23; Apocalipsis 4:11).
Creemos que Dios tiene la última palabra y ésta triunfa sobre cualquier diagnostico u opinión (Proverbios 16:1).
Creemos que no hay nada imposible para Dios (Marcos 10:27; Lucas :37; Jeremías 32:27).

Statements of Faith – Dutch – Geloofsstandpunten

Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde, onfeilbare en gezaghebbende Woord van God is (1 Thessalonicenzen 2:13; 2 Timotheüs 3: 15-17).
Wij geloven dat er één God is, eeuwig bestaand in de drie eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest (Mattheüs 28:19; Johannes 10:30; Efeziërs 4: 4-6).
Wij geloven dat de Heilige Geest hier op aarde is, ons kracht geeft om te werken in de gaven van de Geest, net zoals Hij deed in de Bijbel (1 Korintiërs 12-14; Handelingen 8: 14-17; Handelingen 1: 8).
Wij geloven dat Jezus dezelfde is gisteren, vandaag en voor eeuwig (Hebreeën 13: 8).
Wij geloven dat God het huwelijk tussen één man en één vrouw heeft gemaakt, en dat conceptie en kinderen deel uitmaken van zijn oorspronkelijke plan om vruchtbaar te zijn en talrijk te worden (Genesis 2:24; Mattheüs 19: 4-5; Genesis 1:28).
Wij geloven dat onvruchtbaarheid niet van de Heer komt en dat God niet wil dat iemand onvruchtbaar is of een miskraam krijgt (Klaagliederen 3:33; Exodus 23:26).
Wij geloven dat het hebben van een relatie met Jezus belangrijker is dan het krijgen van kinderen (Mattheüs 6:33; Exodus 20:3).
Wij geloven dat conceptie en kinderen een geschenk van de Heer zijn en geen van beide kan worden verdiend door goede werken (Jakobus 1:17; Mattheüs 7:11; Romeinen 9:16; Romeinen 11:6;  Efeziërs 2:8-9).
Wij geloven dat God geneest en wonderen verricht (Psalm 30: 3; Exodus 15:26; Jeremia 30:17; Psalm 77:14-15).
Wij geloven dat Hij de onvruchtbare vrouw een huis geeft en haar veranderd in een gelukkige moeder. (Psalm 113: 9).
Wij geloven dat God onze gebeden verhoort en ons de verlangens van ons hart geeft (1 Johannes 5: 14-15; Psalm 34:15; 2 Kronieken 7: 14-15; Psalm 37: 4).
Wij geloven dat zelfs in het wachten en het hartzeer, God goed en almachtig is (Marcus 10:18; 1 Kronieken 29: 11-12; Psalm 115: 3).
Wij geloven dat lofprijzing, aanbidding en uitgesproken woorden de meest effectieve wapens in de strijd zijn (Johannes 4:23; Openbaring 4:11; Kolossenzen 3:16; Mattheüs 4: 10-11; Jakobus 4:7; Psalm 145:21; Spreuken 18:21 ).
Wij geloven dat God het laatste woord heeft en dat zijn Woord elke diagnose of mening overtroeft (Spreuken 16: 1; Romeinen 9:5; Hebreeën 4:12 ).
Wij geloven dat niets onmogelijk is bij God (Marcus 10:27; Lucas 1:37; Jeremia 32:27).